Herroepingsrecht

Instructies voor annulering

Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

Intrekking

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen (Danny Schulz, Langener Landstr. 52a, 27580 Bremerhaven, Duitsland, info@dronedealer.de, telefoon: 01603400165) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling wij gebruiken hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de opzegging van deze overeenkomst aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies wordt gereduceerd tot een waardeverlies voor het controleren van de kwaliteit, Kenmerken en werking van de goederen zijn niet nodig om ermee om te gaan.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

* Contracten voor de levering van geluids-of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Op Danny Schulz, Langener Landstr. 52a, 27580 Bremerhaven, Duitsland, info@dronedealer.de

- Ik / wij (*) herroep hierbij de door mij / ons gesloten Overeenkomst (*) voor de aankoop van de volgende
Goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument (en)

- Adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

– Datum

( * ) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Annuleringsvoorwaarden gemaakt met de Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com /] wettekst in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].