Bilješke o odlaganju baterije    
U vezi s raspodjelom baterija ili s isporukom uređaja koji sadrže baterije, dužni smo ukazati na sljedeće:
Pravno su dužni vratiti rabljene baterije kao krajnji korisnik. Možete vratiti stare baterije koje imamo kao nove baterije u našem asortimanu, besplatno u našem brodarskom kampu (adresa za otpremu). Simboli prikazani na baterijama imaju sljedeće značenje:
Simbol prepunog smeća može značiti da se baterija ne smije dodati u kućni otpad.
PB = baterija sadrži više od 0,004 masovnog postotka olova
CD = baterija sadrži više od 0,002 masovnog postotka kadmija
Hg = baterija sadrži više od 0,0005 masovnih postotaka žive.


Imajte na umu gore navedene upute.