Právo na stažení

Storno podmínky

Spotřebitelé mají čtrnáctidenní právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní from dnem, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala zboží.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nám musíte zaslat (Danny Schulz, Langener Landstr. 52a, 27580 Bremerhaven, Německo, INFO@dronedealer.de, tel.: 01603400165) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem či E-Mail) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám neprodleně, nejpozději do čtrnácti dnů, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ dodání než nejlevnější standardní dodání, které nabízíme). from dnem, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Splacení můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte vrátit neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů. from dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Případnou ztrátu hodnoty zboží budete muset uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na následující smlouvy:

* Smlouvy o dodání audio nebo video nahrávek nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud si přejete zrušit smlouvu, vyplňte a vraťte tento formulář).

- Na adresu: Danny Schulz, Langener Landstr. 52a, 27580 Bremerhaven, Německo, INFO@dronedealer.de

- Já/my (*) tímto odvolávám/odvoláváme smlouvu, kterou jsem/jsme uzavřeli (*) na nákup následujícího zboží
zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

- Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírové komunikace)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.


Storno podmínky vytvořené v právním textovém editoru Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] ve spolupráci s FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].